(Tekst geldend op: 02-02-2007)


Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan

Bijlage 6. Geluidsseinen

A.

Algemene seinen

B.

Seinen bij naderen op tegengestelde koersen

C.

Seinen bij voorbijlopen

D.

Seinen bij het keren

E.

Seinen bij het uit- en invaren van havens en nevenvaarwateren en het daarbij invaren of oversteken van een hoofdvaarwater

F.

Niet overgenomen

G.

Seinen bij slecht zicht


Toelichting.

Illustratie-115871

Zeer korte stoot, tijdsduur ongeveer een kwart seconde

Illustratie-115872

Korte stoot, tijdsduur ongeveer 1 seconde

Illustratie-115873

Lange stoot, tijdsduur ongeveer 4 seconden

Illustratie-115874

Sein met de scheepsklok


De tijdsruimte tussen twee opéénvolgende stoten bedraagt ongeveer 1 seconde.

Een reeks zeer korte stoten wordt gevormd door tenminste 6 stoten, elk durende ongeveer een kwart seconde, waarbij de tijdruimte tussen de opéénvolgende stoten ongeveer een kwart seconde bedraagt. (art. 1.01, onder C, 8°).

Een reeks klokslagen moet ongeveer 4 seconden duren. In plaats daarvan mogen ook reeksen slagen van metaal op metaal worden gegeven.

Een groot motorschip moet gelijktijdig met een geluidssein een geel helder rondom schijnend lichtsein tonen. (art. 4.01, lid 2).

Een klein schip moet ter voorkoming van aanvaring zonodig het attentiesein, het sein «Ik kan niet manoeuvreren» en het noodsein, vermeld in afdeling A van bijlage 6, geven en het mag zonodig een der overige algemene geluidsseinen, vermeld in afdeling A, en het mistsein, vermeld in afdeling G van bijlage 6, geven, maar mag niet de manoeuvreerseinen, vermeld in afdeling B, C, D en E van bijlage 6, geven (art. 4.02, lid 2 en lid 3).

A.

ALGEMENE SEINEN

Artikel

 
Illustratie-115873

Attentie

 
 
Illustratie-115872

Ik ga stuurboord uit

 
 
Illustratie-115875

Ik ga bakboord uit

 
 
Illustratie-115876

Ik sla achteruit

 
 
Illustratie-115877

Ik kan niet manoeuvreren

3.18 en 3.35

 
Illustratie-115878

Er dreigt gevaar voor aanvaring

 
 
Illustratie-115879

Verzoek om medische hulp

3.46, lid 3

 
Illustratie-115880

Noodsein

4.01, lid 4

 
Illustratie-115881

Blijf weg sein

4.04

 
Illustratie-115882

Verzoek tot het bedienen van een beweegbare brug of van een sluis

6.26, lid 7

6.28, lid 4


B.

SEINEN BIJ NADEREN OP TEGENGESTELDE KOERSEN

Artikel

1.

Op alle vaarwegen met uitzondering van de Geldersche IJssel en de Maas

 
 

Voornemen tot ontmoeten stuurboord op stuurboord; afwijking van de hoofdregel; (tevens tonen lichtblauw bord)

 
Illustratie-115883

Ik wil stuurboord op stuurboord voorbijvaren

 
 
Illustratie-115885

Akkoord, u kunt stuurboord op stuurboord voorbijvaren

 
 
Illustratie-115884

Neen, u kunt niet stuurboord op stuurboord voorbijvaren

6.04a, lid 6

2.

Op de Geldersche IJssel en de Maas

 
 

Voornemen tot ontmoeten bakboord op bakboord

 
 
Illustratie-115886

Opvarend schip: «Ik wil bakboord op bakboord voorbijvaren»

6.05, lid 5

 
Illustratie-115887

Afvarend schip: «Akkoord, u kunt bakboord op bakboord voorbijvaren»

6.05, lid 6

 

Voornemen tot ontmoeten stuurboord op stuurboord (tevens tonen lichtblauw bord)

 
 
Illustratie-115888

Opvarend schip: «Ik wil stuurboord op stuurboord voorbijvaren»

 
 
Illustratie-115889

Afvarend schip: «Akkoord, u kunt stuurboord op stuurboord voorbijvaren»

 

C.

SEINEN BIJ HET VOORBIJLOPEN

Artikel

 

Voornemen tot voorbijlopen aan bakboord van de opgelopene

 
 
Illustratie-115890

Oploper: «Ik wil u aan bakboord voorbijlopen»

 
 
Illustratie-115891

Opgelopene: «Akkoord, u kunt mij aan bakboord voorbijlopen»1

 
 

afwijking:

 
 
Illustratie-115892

Opgelopene: «Neen, u moet mij aan stuurboord voorbijlopen»

 
 
Illustratie-115893

Oploper: «Akkoord, ik zal u aan stuurboord voorbijlopen»

 
 

Voornemen tot voorbijlopen aan stuurboord van de opgelopene

 
 
Illustratie-115894

Oploper: «Ik wil u aan stuurboord voorbijlopen»

 
 
Illustratie-115895

Opgelopene: «Akkoord, u kunt mij aan stuurboord voorbijlopen»1 [2]

 
 

afwijking:

 
 
Illustratie-115896

Opgelopene: «Neen, u moet mij aan bakboord voorbijlopen»

 
 
Illustratie-115897

Oploper: «Akkoord, ik zal u aan bakboord voorbijlopen»

 
 

Indien voorbijlopen onmogelijk is

 
 
Illustratie-115898

Opgelopene: «U kunt mij niet voorbijlopen»

 

D.

SEINEN BIJ HET KEREN

Artikel

 
Illustratie-115899

Ik ga over stuurboord keren

 
 
Illustratie-115900

Ik ga over bakboord keren

 

E.

SEINEN BIJ HET UIT- EN INVAREN VAN HAVENS EN NEVENVAARWATEREN EN HET DAARBIJ INVAREN OF OVERSTEKEN VAN EEN HOOFDVAARWATER

Artikel

 
Illustratie-115901

Ik ga stuurboord uit

 
 
Illustratie-115902

Ik ga bakboord uit

 
 
Illustratie-115903

Ik ga oversteken

 

F.

NIET OVERGENOMEN


G.

SEINEN BIJ SLECHT ZICHT

Artikel

1.

Op radar varende schepen (zo dikwijls als nodig is te geven)

 
 
Illustratie-115904

Varend groot schip of samenstel2 [3], dat met de andere schepen geen marifooncontact tot stand kan brengen

6.32, lid 5

 
Illustratie-115905

Varende veerpont die met de andere schepen geen marifooncontact tot stand kan brengen

6.32, lid 5

2.

Zonder radar varende schepen (met tussenpozen van ten hoogste één minuut te geven)

 
 
Illustratie-115906

Varend schip of samenstel0

6.33, leden 1 en 3

 
Illustratie-115907

Varende veerpont

6.33, lid 4

3.

Seinen tijdens het stilliggen

 
 
Illustratie-116910

Schip, duwstel of gekoppeld samenstel dat in het vaarwater of in de nabijheid daarvan op een gevaarlijke plaats stilligt of is vastgevaren, wanneer het per marifoon verneemt dat andere schepen naderen of wanneer en zolang het het geluidssein van een naderend schip hoort

6.31, leden 1, 2 en 4

 
Illustratie-115909

Idem; mag alleen worden gegeven door een zeegaand schip

6.31, lid 3